Metoda DMAIC

Metoda DMAIC

Metoda DMAIC je integrální součástí metody Six Sigma, je určena pro úspěšné řízení procesu vedoucího k neustálému zlepšování. Jedná se o zdokonalený PDCA cyklus. Metoda je definována pěti fázemi pro úspěšné zavedení změny vedoucí ke zlepšování:

Definovat: První fáze zahrnující definování cílů, získávání informací a popis stavu, kterého má být dosaženo. Je definován tým pracovníků. Součástí definice není způsob, jakým má být cíle dosaženo, je ale definován cíl samotný.

Měřit: Doložení postupných kroků vedoucích k vytyčenému cíli je klíčovým faktorem. Postupné plnění cíle je možné doložit dle předem definovaného měření a měrných ukazatelů. Fáze měření má za cíl sběr a vyhodnocení dat o aktuální situaci (výskyt vad, zaznamenávání vstupů a výstupů).

Analyzovat:  Informace zjištěné v předchozím kroku je nutné analyzovat a vyhodnotit potenciál pro zlepšení. Cílem je zjistit kritické faktory, které mají zásadní vliv na výskyt defektů.

Zlepšovat: Odstranění skutečné příčiny způsobující výskyt vad, stanovení nových procesů a optimalizace procesů stávajících s cílem optimalizace vstupních nákladů a zvýšení zákaznické spokojenosti.

Řídit: Pokud je správně vyhodnocena příčina problému, procesy jsou úspěšně nastaveny a bylo dosaženo zlepšení, výsledný změny je nutné implementovat a standardizovat. Součástí finální fáze je sledování dosažených výsledků v určitém období a zajištění trvalého udržení nového stavu.

 

Zpět na přehled článků